Kurhany

U Prusów istniał zwyczaj palenia ciała zmarłego po śmierci i składania jego prochów do urny. Następnie urnę i przedmioty codziennego użytku należące do umarłego składano do ziemi. Wraz z podpisaniem w 1249 r. ugody dzierzgońskiej Krzyżacy zakazali Prusom palenia zwłok, chociaż obyczaj ten jeszcze przez pewien czas był potajemnie praktykowany. Do naszych czasów zachowały się jeszcze nieliczne kurhany, które są świadectwem bogatej kultury, religii i obyczajów pruskich.

Bukwałd, gm. Dywity (zobacz zdjęcia)
Rozległa nekropola kurhanowa położona w lesie w odległości ok. 2 km na wschód od wsi.

Piórkowo, gm. Płoskinia (zobacz zdjęcia)
Rozległe cmentarzysko kurhanowe położone w lesie przy południowo-zachodnim brzegu Zalewu Pierzchalskiego, sztucznego zbiornika wodnego na Pasłęce. Nekropola prawie w całości została zbadana. Jako ciekawostkę pozostawiono po zakończeniu prac archeologicznych kamienne kręgi ułożone u podstawy kurhanów i tzw. kamienne skrzynie w których znajdowały się urny wraz z wyposażeniem. Szczególną uwagę zwraca kurhan w którego centrum znajduje się obstawa kamienna od której odchodzi siedem promieni usypanych z otoczaków.

Ponary, gm. Miłakowo (zobacz zdjęcia)
Monumentalny kurhan usypany na kulminacji wzgórza położony w odległości około 0,5 km na północ od miejscowości. Na szczycie kurhanu rośnie potężna stara lipa, która oplata go korzeniami – drzewo to w religii Prusów było otaczane świętością i utożsamiano je z symbolem kobiecości.

Tołkiny, gm. Korsze (zobacz zdjęcia)
Potężny kurhan położony w polu w odległości około 0,8 km na wschód od Tołkin.

Wapnik, gm. – (zobacz zdjęcia)
Kurhan usypany na wysokiej skarpie rzecznej Pasłęki położony na południe od miejscowości.

Zebrał i opracował : R. Klimek

Wszystkie zdjęcia (z wyjątkiem zaznaczonych) pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Klimka i jakakolwiek kopiowanie do celów komercyjnych, musi być z nim, jako autorem, uzgodnione. Każdy kto czyni inaczej, narusza to prawo i musi być świadom konsekwencji wynikających z ustawy o prawie autorskim. Kontakt e-mail z autorem znajduje się na stronie głównej.

Uwaga! Prezentowane materiały nie są przewodnikami dla poszukiwaczy historycznych zabytków, lecz mają na celu promowanie wiedzy o grodziskach poprzez edukację. Informujemy, że osoby przyłapane na niszczeniu obiektów zabytkowych zgodnie z art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Na podstawie art. 111 powyższej ustawy może nastąpić przepadek urządzeń do poszukiwania.